Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

Opis realizacji i szczegóły

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu

Pogórska Wola-Tworzeń DN 1000, MOP 8,4 MPa wraz z obiektami

towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 

Odcinek 3: BRACIEJÓWKA-TWORZEŃ”

Zakres prac obejmował

1. Wykonanie odhumusowanie pasa montażowego gazociągu wraz z

wykonaniem zjazdów i przejazdów przez pas montażowy.

2. Wykonanie wykopów wraz z zasypem na odcinku około 20km.

3. Wykonanie prac odwodnieniowych zestawami igłofiltrów.

4. Wykonanie zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską na odcinku około 3,5km.

5. Wykonanie zabezpieczenia wykopu ścianka szczelną.

6. Wykonanie układki i połączeń spawanych DN 1000 na odcinku około 20km.

7. Wykonanie 8 sztuk przekroczeń bezwykopowych metodą przewiertów

sterowanych rurą stalową fi 1000 i fi 1200.

8. Wykonanie rekultywacji terenu.